Sem
0
0
Jours
0
0
Heures
0
0
Min
0
0
Sec
0
0
Accueil du site > Résultats 2013 > Semi Marathon Hommes Vétérans B
Clas Dos Nom Prénom CAT Club/Pays  PERF CW
1 099 BOULANOUAR BOUABDALLAH V/B ORAN 1.24.17 31
2 254 KHELIL ALLAOUA V/B BATNA 1.25.37 05
3 159 DAHOUI OMAR V/B BOUCHAOUI ALGER 1.28.33 16
4 073 HOUTI ALI V/B BATNA 1.33.00 05
5 065 ANOUNE KHALIFA V/B PC BATNA 1.33.52 05
6 038 ABABSA HAMANA V/B O E BOUAGHI 1.34.07 04
7 214 MOKRANI MESSAOUD V/B JIJEL 135.05 18
8 212 MUSTAFAOUI HADJ V/B TLEMCEN 1.39.33 13
9 233 BOUHENTALA SALAH V/B AIN TOUTA 1.41.03 14
10 061 BELHADJ MERZOUK V/B BATNA 1.43.00 05
11 040 HADDI WAHID V/B SKIKDA 1.4454 21
12 100 KIRIA A/KADER V/B AIN DEFLA 1.46.13 44
13 063 CHOUKHA HAKIM V/B BATNA 1.49.50 05
14 109 MEBARKI CHERIF V/B BATNA 1.50.08 05
15 165 CHEROUANA MOHAMED V/B CONSTANTINE 1.50.15 25
16 039 GUECHI SAID V/B BATNA 1.50.24 05
17 215 KHOMRI MOKHTAR V/B BOUCHAOUI 1.51.00 16
18 198 CHETEBACHE MOHAMED V/B BOUMERDES 1.51.36 35
19 151 HAMAMID NOUR EDDINE V/B BOUCHAOUI 1.53.32 16
20 046 BEHLOUL AHMED V/B ASSWB 1.53.48 05
21 231 BOUKHALFA A/MADJID V/B AIN TOUTA 1.55.49 05
22 245 GHARBI BAYA BOUALEM V/B ABTAL BOUIRA 1.57.32 10
23 062 GATOUCHE SALAH V/B BATNA 1.58.16 05
24 074 BENABDALLAH IBRAHIM V/B BATNA 1.58.19 05
25 075 GAID A/HAMID V/B BATNA 1.58.34 05
26 222 KERDJOUBI NASSIM V/B BOUCHAOUI 1.58.40 16
27 251 REBAHI BRAHIM V/B BLIDA 1.58.57 09
28 004 GRINE MED DJAMAI V/B BATNA 1.59.33 05
29 177 MESSAOUDANE YOUNES V/B A.KECHIDA 2.01.42 05
30 026 DJEBARA A/MADJID V/B BATNA 2.01.49 05
31 071 CHAABANE HOCINE V/B BATNA 2.02.09 05
32 126 AMARA IKHLEF V/B SCPB BEJAIA 2.05.33 06
33 139 SERBOUH DAHMANE V/B BOUCHAOUI 2.06.25 16
34 016 SERHANE A/HAMID V/B BATNA 2.07.31 05
35 101 BELKACEMI DJILALI V/B AIN DEFLA 2.09.00 44
36 134 HAMMOUDI MENAD V/B BOUCHAOUI  2.12.33 16
37 180 LARFI AISSA V/B JSB 2.14.35 05
38 083 BELHADJ HABBIB V/B BATNA 2.16.24 058
39 114 HADJADJ MED LARBI V/B OUAGRLA 2.17.49 30
40 124 ASSAID ALLAL V/B BEJAIA 2..22.07 06
41 052 GHENAI  MOHAMED V/B ASSWB 2.24.04 05
42 160 AMROUCHE MOHAMED V/B BOUCHAOUI 2.30.42 16
43 128 TARI OMAR V/B B.B.ARRERIDJ 2.33.26 34